Disclaimer

Via de Youvia Uitingen wordt algemene informatie verstrekt over Youvia en haar producten. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, en wordt regelmatig gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Youvia niet aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde gegevens. Verwijzingen via de Youvia Uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Youvia uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Youvia is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de website en voor eventuele schade en of consequenties door het ontstaan van het direct of indirect gebruik van deze website. Het is niet toegestaan om tekst of beeldmateriaal van deze website te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Youvia.

Aanvullende voorwaarden

Er zijn aanvullende voorwaarden voor de volgende producten en diensten:


Algemeen

Youvia Uitingen zijn eigendom van en worden beheerd door Youvia. Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden behandeld.

Hieronder leggen wij uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit statement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om dit Statement zorgvuldig door te lezen.

Persoonsgegevens

In het kader van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van onze klanten (hieronder mede begrepen ondernemingen/ bedrijven met een gratis vermelding op onze website), bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers en lezers van onze nieuwsbrieven, e-books en blogs, aanvragers van (diverse online) scans, deelnemers aan evenementen en webinars, personen die telefonisch contact met ons opnemen, auteurs en ontvangers van onze kennisartikelen, personen genoemd in klantcases en eventueel op onze websites.


Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een natuurlijk persoon te achterhalen.

Verwerking van persoonsgegevens

Youvia maakt daarbij onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (2) en persoonsgegevens die – o.m. om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn o.m. begrepen naam, contactgegevens, en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of andere Youvia Uitingen, wanneer u een formulier invult op onze website of telefonisch contact met ons opneemt.

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze Website automatisch enkele (technische) gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Ook kunnen wij gegevens over u verzamelen afkomstig van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken, door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven, op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies.

Doeleinden en Grondslagen verwerking

Youvia verwerkt de persoonsgegevens op basis van vier grondslagen, namelijk hetzij (1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetzij (2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, hetzij (3) op basis van uw toestemming, hetzij (4) de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting; om bijvoorbeeld te kunnen voldoen aan juridische, fiscale of accounting vereisten.

De persoonsgegevens die Youvia in het kader van de Youvia Uitingen verwerkt, worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden.

 • om met u in contact te kunnen treden;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Youvia (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Youvia (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Youvia Uitingen);
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Youvia;
 • ter uitvoering van een overeenkomst;
 • teneinde bedrijven online (nationaal en lokaal) vindbaar te maken;
 • ter uitvoering van nummerinformatie publicatie namens de telecomprovider.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Youvia daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Youvia stelt, waarbij Youvia uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de beantwoording van de vraag.

Uitgangspunten voor de verzameling van persoonsgegevens

Youvia past de volgende principes toe bij de verwerking van persoonsgegevens:

 • Gegevens door u verstrekt zijn zo accuraat en actueel mogelijk. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens);
 • Gegevens worden door Youvia verzameld op basis van de grondslagen en doeleinden zoals hierboven beschreven en als zodanig gebruikt;
 • Gegevens die door Youvia worden verwerkt zijn adequaat en relevant en niet bovenmatig in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Gegevens worden door Youvia niet langer bewaard dan gepast of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of in verband met lokale regelgeving. De bewaartermijnen van gegevens bij Youvia variëren tussen 4 weken en 7 jaar;
 • Gegevens worden door Youvia verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de wettelijke rechten van de persoon.

De Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees van de Nieuwsbrief. Het abonneebestand bestaat uit twee groepen: (1) personen die zich via de Website hebben aangemeld en (2) bestaande klanten van Youvia.

Aanmelding via de Website geschiedt door middel van een zogenaamd opt-in proces. Dat wil zeggen dat u als abonnee genoteerd wordt wanneer u zichzelf via de Website hiervoor expliciet aanmeldt door 1) de optie aan te vinken, 2) uw e-mailadres toe te voegen en 3) op de verzendbutton te klikken. U ontvangt direct daarop een bevestigingsmail.

U kunt zich voor deze maandelijkse Nieuwsbrief op elk moment eenvoudig uitschrijven via de bevestigingsmail, of via de hyperlink onderaan iedere Nieuwsbrief. Hierdoor wordt voorkomen dat u e-mails ontvangt waar u geen toestemming (meer) voor geeft.

Het is daarnaast mogelijk dat u als bestaande relatie of prospect van Youvia met uw toestemming aan het abonneebestand bent toegevoegd. U ontvangt hierover in dat geval altijd een bericht.

Gebruik van Google Analytics op de Website

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via de Analytics-website eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Opnemen van telefoongesprekken

In het geval van een telefonische verkoop, telefonisch contact met de klantenservice en in het kader van debiteurbewaking, neemt Youvia telefoongesprekken op, tenzij u tijdens het gesprek daartegen bezwaar hebt gemaakt. De opname wordt gebruikt om de afspraken tussen u en Youvia te verifiëren. De opname kan bovendien worden gebruikt voor evaluatie- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om na te gaan of u op een correcte wijze te woord bent gestaan. Indien u het niet eens bent met Youvia’s interpretatie van de inhoud van het telefoongesprek, kunnen we u de mogelijkheid bieden om de opname te beluisteren of u een transcript daarvan te verstrekken. We behouden ons het recht voor om de kosten daarvan bij u in rekening te brengen.

Bewaartermijn van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven in het hoofdstuk Doeleinden en Grondslagen Verwerking hierboven). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

PersoonsgegevensBewaartermijn
Gegevens om een account aan te maken op de website voor registratie of proefabonnement, in te schrijven op een nieuwsbrief, download van KennisartikelenMaximaal 2 jaar na beëindiging
Gegevens voor het afnemen van een product of dienst (waaronder nummervermelding)Wettelijke termijn / 7 jaar
Website gebruikersdataMaximaal 1 jaar
Reviews3 maanden waarna de gegevens geanonimiseerd worden
Gegevens van sollicitantenMaximaal 4 weken na het beëindigen of afronden van de sollicitatieprocedure.

Beveiliging persoonsgegevens

Youvia heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de elektronische en handmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens te beschermen en misbruik te voorkomen, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Denk hierbij aan maatregelen om onze website en informatie systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen, maar ook aan beveiliging van onze kantoorruimtes, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers. Transmissies over het internet zijn echter nooit volledig te beveiligen of vrij van fouten. We nemen echter gepaste technische en organisatorische maatregelen, passend bij de risico’s op misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie, wijzigingen of vernietiging van persoonlijke gegevens en om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Scraping van openbare gegevens op onze websites is expliciet verboden. Wij dragen er ook zorg voor dat derde partijen en gelieerde ondernemingen die persoonlijke gegevens verwerken namens Youvia adequate beveiliging in acht nemen en werken volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Datalekken

Gegevens worden door Youvia bewaard in een cloud based beveiligd elektronisch informatie systeem dat toegankelijk is via beveiligde devices in een beveiligde ICT-omgeving om u te kunnen voorzien van gewenste informatie en services.

Geschikte technische en fysieke maatregelen worden door Youvia genomen ter voorkoming van onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens door onbevoegde organisaties, openbaring of verwerking.

Het gehanteerde informatie systeem is beveiligd ter voorkoming van het verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de informatie onder ons beheer.

Indien het onverhoopt voorkomt dat Youvia per ongeluk of opzettelijk uw persoonsgegevens verliest of dat uw persoonsgegevens in handen komen van derden die daartoe niet bevoegd zijn, dan is sprake van een datalek. De Functionaris Gegevensbescherming van Youvia zal dit datalek binnen 72 uur vanaf het moment dat Youvia het datalek heeft ontdekt digitaal melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Gemeld zal worden: de aard van de inbreuk, welke instanties of personen kunnen worden geraadpleegd om meer informatie te verkrijgen over de inbreuk, welke maatregelen worden aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, de mogelijke gevolgen van de inbreuk, welke maatregelen door Youvia zijn genomen of Youvia voorstelt om deze gevolgen te verhelpen. Indien het lek een hoog risico betekent voor de persoon/personen in kwestie dan worden deze door Youvia op de hoogte gesteld. Een datalek wordt door Youvia intern ook gedocumenteerd in het ‘datalek register’ om van te leren en maatregelen te kunnen treffen om een dergelijk datalek in de toekomst te kunnen voorkomen.

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contracteren (bijvoorbeeld software/IT-dienstverleners of marketingbureaus), mailinghuizen, incassobureaus, toeleveranciers van producten of diensten die u bij ons koopt en adverteerders. Voor Youvia-klanten geldt dat Youvia in het kader van de verwerking van betaaltransacties gebruik maakt van het online paymentproviders (Mollie en Twikey). Met deze providers worden voor dit doel dan ook (gewone en in beperkte mate) persoonsgegevens gedeeld van u als Youvia-klant. Zie daartoe de privacyverklaring van Mollie en van Twikey. In dat kader verwijzen wij naar de privacy policy van Zoho alsmede naar de privacy policy van Salesforce. Door gebruik te maken van de diensten van Youvia geeft u Youvia toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met bovengenoemde derden.

Door gebruik te maken van de diensten van Youvia geeft u Youvia toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met bovengenoemde derden.

Wij delen uw persoonsgegevens binnen onze eigen organisatie. Ook leveren wij contactgegevens van bedrijven aan derden teneinde hun online vindbaarheid te verbeteren.

In de meeste gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER). In een enkel geval delen wij uw persoonsgegevens met derde partijen die zijn gevestigd buiten de EER. In deze gevallen hebben wij passende waarborgen getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens rechtmatig en veilig kunnen worden doorgegeven.

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd)

Vragen en rechten omtrent persoonsgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Youvia, of indien u inzage wenst in, een wijziging of aanvulling, dan wel verwijdering wenst van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Onderaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om uw identiteit te controleren kunnen wij een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs vereisen. U moet hierbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar maken en erbij zetten dat het om een kopie gaat. Dit doet u gemakkelijk via de site van de Rijksoverheid. De kopie zullen wij na controle van uw identiteit vernietigen.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Youvia.

Cookies en social media plug-ins

Wij gebruiken cookies en sociale media plug-ins op onze websites. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden. Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze websites gebruiken wij de volgende cookies:

Type cookieDoel cookie
Strikt noodzakelijke cookiesDit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de websites / web-toepassingen en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites / web-toepassingen / om gegevens in te vullen, enz.
Prestatie cookiesWe gebruiken prestatie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites en web-toepassingen. Deze cookies helpen ons de interactie te begrijpen tussen gebruikers en onze websites en web-toepassingen, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze websites en web-toepassingen te vergroten. Daarnaast verzamelen wij ook analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze websites / web-toepassingen / te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.
Functionele cookiesDe functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites en web-toepassingen vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.
Targeting cookiesOnze websites / web-toepassingen / marketing e-mails maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten, advertenties, en promoties te kunnen sturen. Wij gebruiken ook social media pixels (Facebook, LinkedIn en Google Ads remarketing).
Niet-gecategoriseerde cookiesNiet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog moeten indelen in een bepaalde categorie. Zie cookiescript banner voor meer details.

Daarnaast gebruiken we social media plug-ins. Deze maken het mogelijk om u aan de hand van uw social media profiel te herkennen. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in het Privacy beleid van uw social media diensten. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, dient u zich hiervoor af te melden voordat u onze websites / web-toepassingen gebruikt. Sommige van de cookies en social media plug- ins zijn essentieel om de websites / web-toepassingen / te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Beheren van cookies

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner

U kunt zowel toestemming geven voor cookies, maar deze toestemming op elk moment opnieuw intrekken. Uiteraard worden de noodzakelijke cookies, die essentieel zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens uw bezoek(en), steeds automatisch aanvaard.

Toestemming geven voor cookies

Als gebruiker kunt u zelf aangeven of u enkel noodzakelijke cookies of ook andere cookies (zoals targeting cookies,…) wil aanvaarden. Dit doet u door te klikken op 1 van de knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

“Accepteer alles”: als u als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de noodzakelijke cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens uw bezoek(en) aan de website.
“Toon details”: als u als gebruiker deze knop aanklikt, ziet u een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kunt u per categorie aan- of afvinken welke cookies u al dan niet wenst te accepteren. De noodzakelijke cookies, die essentieel zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens uw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestigt u uw keuze via de knop “Opslaan en sluiten”.

Intrekken van de toestemming

Als gebruiker kunt u uw jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer intrekken. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop 'Cookie instellingen' die je onderaan de website terugvindt.
Vervolgens wordt opnieuw de cookie-informatiebanner weergegeven en kunt u de gewenste cookievoorkeuren opnieuw selecteren.
Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Dit Statement is gedateerd 18 april 2024

Youvia kan dit Statement aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Youvia kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons regelement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren. We raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.

Onze contactgegevens

Vragen over dit Statement kunnen worden gericht aan privacy@youvia.nl.

Per post zijn we als volgt te bereiken:

Youvia B.V., t.a.v. functionaris gegevensbescherming (FG: mr. Van Oosteroom) Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam